EWIDR 2010

System Ewidencji Dróg i Ulic

Informacje ogólne

System EWIDR 2010 przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji dróg i jest następcą popularnego wśród Zarządców dróg systemu EWIDR 2005 (i wcześniejszych).

Zawiera także wszystkie ulepszenia i poprawki wprowadzone w czasie eksploatacji EWIDR 2005/2002.

System EWIDR 2010 jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla Zarządców, którzy tworzą ewidencję sami lub częściowo angażując firmę zewnętrzną do wykonania pomiarów. Dzięki własnemu udziałowi w tworzeniu ewidencji, Zarządca drogi będzie potrafił w pełni i samodzielnie z niej korzystać

System NIE WYMAGA zakupu dodatkowych narzędzi bazodanowych i graficznych oraz poświęcania czasu na ich poznanie i wdrożenie.

Pierwsze wersje programu powstały już w 1990 roku, jeszcze w systemie MS-DOS.

Najnowsza wersja pracuje w systemie MS Windows 2000/XP/Vista/7  i spełnia wymagania najnowszych przepisów:

 • rozporządzenie MI z 16 lutego 2005 r, w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejstru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. Nr 67 z 25 kwietnia 2005r., poz. 582,
 • rozporządzenie MI z 16 lutego 2005 r, w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach, Dz.U. Nr 67 z 25 kwietnia 2005r., poz. 583,
 • rozporządzenie MI z 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U.220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181

W tworzeniu programu pomogły nam szerokie konsultacje z drogowcami.

System przeznaczony jest dla różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej. Pozwala na wydrukowanie wszystkich niezbędnych formularzy, zestawień i schematów.

System EWIDR 2010 można tak skonfigurować, aby funkcjonował w sieci lokalnej lub na niezależnych komputerach, z możliwością łatwego przenoszenia danych pomiędzy nimi. Umożliwia to np. szybsze wprowadzenie danych z inwentaryzacji.

Co nowego w EWIDR 2010
 1. Mapy Google do pokazania sieci dróg i danych ewidencyjnychMapy Google są dostępne bezpłatnie i dla każdego, kto przegląda sieć Internet. Firma Google umożliwia korzystanie z Map oraz udostępnia narzędzia pozwalające na umieszczanie na nich swoich informacji (tzw API). Korzystając z API umożliwiamy Zarządcy dróg pokazanie na Google Maps wlasnej sieci dróg zapisanej w bazie EWIDR.Sieć dróg na Mapach Google może być dostępna następująco
  • w trybie pracy z EWIDR2010 – dostęp pełny do prezentacji , opcjonalnie do edycji mapy (użytkownik musi mieć dostęp do bazy EWIDR i do Internetu)
  • w trybie interaktywnego przeglądania stron internetowych utworzonych przez EWIDR i umieszczonych na serwerze – dostęp ograniczony (użytkownik ma dostęp do danych zawartych na stronie).

  W trybie edycji EWIDR 2010 umożliwia narysowanie osi dróg i ulic na obrazie Mapy Google (podczas rysowania wygodnie jest korzystać z obrazu satelitarnego). W trybie prezentacji funkcje systemu łączą narysowane odcinki graficzne na Google Maps z danymi ewidencyjnymi. Umożliwia to w efekcie automatyczne pokazywanie danych na Mapie Google poprzez pobieranie danych z bazy EWIDR podczas wyświetlania mapy.
  Wybór odpowiedniego zakresu pobieranych danych (w trybie prezentacji) tworzy mapy tematyczne. Można tak stworzyć mapę dróg wg kategorii, rodzaju nawierzchni, zimowego utrzymania czy stanu nawierzchni (w przygotowaniu).
  Na sieci dróg można także pokazać znacznikami wybrane zdarzenia, np. oznakowanie pionowe, obiekty mostowe, przejazdy szynowe i wiele innych – to również mapy tematyczne.
  W trybie edycji jest również funkcja nanoszenia na Mapy Google dodatkowych (oprócz osi dróg) linii użytkownika. Dzięki tej funkcji można pokazać na mapie odcinki lub obszary (linie zamknięte) związane z jakimś tematem (projektem, obszarem oddziaływania).
  Obraz Mapy utworzony w EWIDR można zapisać do pliku HTML i udostępnić w Internecie dla dostępu w trybie ograniczonym do treści zawartej na mapie. Pomaga w tym wbudowany klient FTP, więc użytkownik nie musi korzystać z programów dodatkowych.
  Jak już wspomniano, EWIDR umożliwia tworzenie wielu map tematycznych więc i udostępnianie w Internecie może dotyczyć różnych tematów. Oprócz obrazu sieci drogowej powiązanej kilometrażem z Opisami Liniowymi można umieszczać na Mapach Google markery dotyczące innych danych ewidencyjnych tematycznych nie wymagajacych podania kilometraża (np. dane o wykonanych remontach, projektowanych pracach, itp).

 2. Nowa Mapa Techniczno-Eksploatacyjna – mapy wektoroweW EWIDR 2010 Mapę TE można tworzyć z wykorzystaniem plików wektorowych pochodzących z map dostępnych w Wydziałach Geodezji. System akceptuje pliki w formacie SHP, DXF, DGN, TAB
 3. Rozbudowany moduł oceny stanu OSTW module OST dodano m.in. obsługę zdjęć, generowanie protokołów kontroli (automatycznie przenoszonych do Książek Dróg), podział ocen na lata i grupy.
 4. Moduł Wyceny majątku drogowegoModuł umozliwia obliczenie wartości składników majatku drogowego. Generuje dokumenty OT dla Wydziału Księgowosci.
 5. Łatwa integracja baz danych z różnych jednostek.W jednej bazie danych EWIDR można teraz dzięki funkcjom komunikacji przechowywać dane różnych zarządów. Integracja może być potrzebna, gdy dane są obsługiwane przez jednostki terenowe danego zarządcy (Rejony, Obwody). Inna integracja to dane z różnych niezależnych jednostek. Może to być np. połączenie sieci dróg powiatowych i gminnych (obszar powiatu) lub sieci dróg wojewódzkich i powiatowych (obszar województwa).
  Na załączonych poniżej przykładach Map Google zintegrowano w jednej bazie dane z powiatu Ostrzeszów oraz 6 z 7 gmin tego powiatu.
 6. Praca na nowej bazie danych FirebirdWiększość unowocześnień EWIDR jest możliwa dzięki przejściu na pracę z inną bazą danych. EWIDR 2010 opracowany został na nowoczesnym silniku bazodanowym Firebird SQL. Serwer Firebird jest darmowy, więc użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów. Oparty jest on na architekturze klient-serwer co ułatwia konfigurację pracy w sieci. Obsługuje wielkie bazy danych, jest szybki, niezawodny, może pracować na serwerze systemu Windows Serwer lub na Linuxie.
Funkcje programu
 • INWENTARYZACJA – wprowadzanie danych z pomiarów do opisu liniowego drogi
 • lokalizacja wg kilometraża oraz systemu referencyjnego,
 • podawanie odległości od osi,
 • pomiary kształtu,
 • wizualizacja wprowadzanych danych (np. oznakowanie, rodzaje nawierzchni, rodzaje obiektów),
 • przekroje charakterystyczne,
 • przeglądanie schematu graficznego drogi,
 • zestawienia sumaryczne z inwentaryzacji
 • KSIĄŻKA DROGI
 • zapis całej KD do jednego pliku PDF
 • funkcja eksportu wykazów i zestawień do OpenOffice Calc
 • funkcja eksportu wykazów i zestawień do MS Excel
 • wykaz opracowań projektowych,
 • zestawienia zbiorcze danych technicznych,
 • wykaz dzienników objazdu,
 • wykaz protokołów kontroli,
 • wykaz protokołów odbiorów robót remontowych,
 • wykaz protokołów katastrof,
 • szczegółowe dane techniczne (wyliczane z modułu INWENTARYZACJA)
 • WYKAZY I UDOSTĘPNIANIE
 • wykaz dróg (na podstawie zestawień zbiorczych),
 • formularz danych o sieci dróg,
 • DZIENNIK OBJAZDU
 • ZESTAWIENIA długości i powierzchni dróg według podziału administracyjnego
 • zestawienie powiatów w województwie
 • zestawienie gmin w powiecie
 • zestawienie dróg w województwie, powiecie i gminie
 • WYKAZY według kryteriów zadanych przez użytkownika
 • MODUŁ OBSŁUGI ZDJĘĆ
 • automatyczne nazewnictwo plików ze zdjęciami
 • automatyczne umieszczanie informacji o zdjęciach w opisie liniowym
 • EDYTOR ZNAKÓW
 • tworzenie oznakowania pionowego do opisu liniowego
 • EDYTOR SCHEMATÓW SKRZYŻOWAŃ
 • tworzenie schematów skrzyżowań do książki drogi
 • PRZEKROJE POPRZECZNE
 • przeglądanie przekrojów poprzecznych drogi
 • MAPA
 • tworzenie mapy techniczno-eksploatacyjnej
Jak działa EWIDR 2010

Poniżej znajduje się schemat głównego przepływu danych: od zbierania danych inwentaryzacyjnych do tworzenia książki drogi i pozostałych wykazów.

 • W Opisach Liniowych (OL) rejestrujemy dane z pomiarów (parter piramidy)
 • Tworzymy Książki Drogi (I piętro piramidy)
 • Sumujemy dane do Zestawień Zbiorczych dla odcinków (II piętro)
 • Przeglądamy Wykazy, Formularze Danych o Sieci (III piętro piramidy)
Zalecana konfiguracja komputera
 • system XP Professional, Vista, 7
 • procesor klasy Pentium o szybkości min. 800 MHz
 • 60 MB wolnego miejsca na dysku
 • zalecana rozdzielczość min. 1024×768
 • zainstalowane środowisko Firebird 2.1 (dostarczane z programem)
Lista użytkowników

(wszystkie wersje EWIDR)


Oddziały GDDKiA:

 • Szczecin,
 • Kielce,
 • Lublin,
 • Opole,
 • Katowice

Zarządy Dróg Wojewódzkich:

 • Dolnośląski,
 • Lubuski,
 • Łódzki,
 • Opolski,
 • Podlaski,
 • Pomorski,
 • Śląski,
 • Świętokrzyski,
 • Wielkopolski,
 • Warmińsko-Mazurski,
 • Zachodniopomorski

Zarządy Dróg Powiatowych (ponad 200 użytkowników).

Poniżej liczba w poszczególnych województwach:

 • Dolnośląskie – 14,
 • Kujawsko-Pomorskie – 23 (wszystkie),
 • Lubelskie – 20,
 • Lubuskie – 12,
 • Łódzkie – 16,
 • Małopolskie – 5,
 • Mazowieckie – 18,
 • Opolskie – 8,
 • Podkarpackie – 6,
 • Podlaskie – 6,
 • Pomorskie – 13,
 • Śląskie – 7,
 • Świętokrzyskie – 13,
 • Wielkopolskie – 28,
 • Warmińsko-Mazurskie 15,
 • Zachodniopomorskie – 14

 

Kilkadziesiąt Urzędów Gmin i Miast w tym:

 • miasta: Wrocław, Legnica, Sosnowiec, Żory, Inowrocław i inne
 • gminy: wszystkie w powiecie Poznańskim, wiele gmin na Kujawach i w innych województwach
Work Categories